مقاله منتشر شده شهرداری شیراز در خصوص سمینار "پایش سلامت سازه ها "برگزار شده توسط شرکت پارت سازه

پایش سلامت سازه ای ساختمان ها

بسته پیشنهادی برای ساختمان بیمارستان ها 

شرح آزمایش میراگر تدس در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

شرح اثر باد بر روی سازه های بلند