در تاریخ 26 مهرماه امسال در معاونت شهری شهرداری اصفهان کارگاه آموزشی پایش سلامت با حضور آقای مهندس پیتر فورتنر (نماینده شرکت VCE اتریش و داور مجله علمی STRUCTRAL HEALTH MONITORING) ، آقای دکتر رضا کرمی محمدی ( عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، آقای دکتر هادی قمری ، آقای مهندس حجت کارگر و آقای مهندس حسین کارگر برگزار  گردید.