میراگر - پایش سلامت سازه ، برگزاری همایش و کارگاه آموزشی کنترل سازه ها در استان چهارمحال