برگزاری همایش و کارگاه آموزشی کنترل سازه ها در استان چهارمحال