مصاحبه شبکه نسیم ، برنامه نسیم دانش با شرکت پارت سازه 

تسهیلات اشتغال  دانش­ آموختگان برتر
و حمایت ازشرکت های دانش­ بنیان استخدام­ کنندۀ آنها

حضور آقای پیتر فوتنر به عنوان نماینده قانونی شرکت VCE  اتریشی ، در تاریخ 5 تا 7 اسفند جهت مقدمات همکاری با شرکت پارت سازه ساینار

برگزاری سمینار آموزشی کنترل سازه ها در معاونت فنی عمرانی شهرداری شیراز در تاریخ 14 بهمن

حضور شرکت پارت سازه در پارک علم و فناوری پردیس