امروز سازه های عمرانی به وسیله مشارکت سرمایه گذاران خصوصی از سراسر جهان ساخته می شود. 

بنابراین بسیار مهم است که سلامت اینگونه ساختمان ها به خطر نیافتد و در بهینه ترین شرایط هزینه ای ساخته و نگه داری شوند.

با استفاده از سیستم های پایش سلامت دائمی می توان در بلند مدت و در طول عمر مفید ساختمان بسیاری هزینه های نگهداری و ترمیم را کاهش داد و بهینه ترین شرایط قرار داد.

اطلاعات کلیدی بدست آمده از پایش سلامت دایمی ساختمان ها می تواند سناریوهای مختلفی را برای بازسازی و نگهداری آنها ایجاد کند و نهایتا باعث افزایش عمر مفید ساختمان و کارایی آنها گردد.