مشارکت در هدایت و مدیریت پروژه های ارزیابی کیفی و کمی و طرح های مقاوم سازی لرزه ای پل های راه آهن و تهیه دستورالعمل ها و کتابچه های راهنمای مشاورین دخیل در عملیات فوق

    طراحی ساختمان شش طبقه فولادی واقع در بلوار شهید اندرزگوی تهران با استفاده از میراگرهای تدس

مشارکت در هدایت و مدیریت پروژه های ارزیابی کیفی و کمی و طرح های مقاوم سازی لرزه ای پل های راه آهن

طراحی سازه های بتنی پیش ساخته و نظارت بر فرآیند تولید و ساخت آنها در کارخانه