طراحی پروژه کوت عراق به مساحت حدودی 4300 متر مربع و در 5 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری به اتمام رسید. و هم اکنون در مرحله اجرای سازه می باشد. 

این پروژه مجهز به 32عدد سیستم پیشرفته میراکننده انرژی زلزله از  نوع ( میراگر فلزی پره مثلثی) می باشد.

زمان ارسال تجهیزات : انجام گرفت

طراحی پروژه کوت عراق به مساحت حدودی 4300 متر مربع و در 5 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری به اتمام رسید. و هم اکنون در مرحله اجرای سازه می باشد. 

این پروژه مجهز به 32عدد سیستم پیشرفته میراکننده انرژی زلزله از  نوع ( میراگر فلزی پره مثلثی) می باشد.

نصب تجهیزات :در آذر ماه 1399 انجام گرفت

طراحی پروژه با میراگر تجاری-اداری؛ شهر کوت عراق - تعداد میراگر : 32 عدد