پروژه 10 طبقه بتنی مرکز تجارت یزد (رزلند)

پروژه هنرستان تربیت بدنی شامل 4 طبقه به متراژ تقریبی 4000 متر دارای 36 عدد میراگر تیپ A تدس می باشد. این پروژه توسط سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور و اداره کل استان نهران در حال ساخت می باشد. 

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 6 طبقه تجاری بتنی بازار بزرگ وکیل مشهد