پروژه تعاونی مسکن فرهنگیان به مساحت زیربنای  5000 متر مربع واقع در کلانشهر اصفهان می باشد. این پروژه مجهز به 40 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

پروژه 8  طبقه مسکونی - اداری در اصفهان به مساحت زیربنای  3000 متر مربع واقع در کلانشهر اصفهان می باشد. این پروژه مجهز به 36 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

پروژه برج های دوقلو واقع در اصفهان به مساحت زیربنای  11000 متر مربع واقع در کلانشهر اصفهان می باشد. این پروژه مجهز به 94 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : بهار 1400

طراحی پروژه اداری به مساحت زیبنای  8000 متر مربع واقع در کلانشهر کرج هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 100عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : تابستان 1400

طراحی پروژه هتل اقامتی19 طبقه به مساحت 40760متر مربع واقع در کلانشهر مشهد هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 230 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : تابستان 1400