پروژه هنرستان تربیت بدنی شامل 4 طبقه به متراژ تقریبی 4000 متر دارای 36 عدد میراگر تیپ A تدس می باشد. این پروژه توسط سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور و اداره کل استان نهران در حال ساخت می باشد. 

طراحی پروژه یرزگ تجاری بازار وکیل با 6 طبقه به مساحت 30000متر مربع واقع در کلانشهر مشهد هم اکنون به پایان رسیده است. این پروژه مجهز به 160 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : زمستان 1400 

پروژه تعاونی مسکن فرهنگیان به مساحت زیربنای  5000 متر مربع واقع در کلانشهر اصفهان می باشد. این پروژه مجهز به 40 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

پروژه 8  طبقه مسکونی - اداری در اصفهان به مساحت زیربنای  3000 متر مربع واقع در کلانشهر اصفهان می باشد. این پروژه مجهز به 36 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

پروژه برج های دوقلو واقع در اصفهان به مساحت زیربنای  11000 متر مربع واقع در کلانشهر اصفهان می باشد. این پروژه مجهز به 94 عدد میراگر فلزی پره مثلثی از نوع تدس تولیدی پارت سازه می باشد.

زمان تقریبی نصب تجهیزات : بهار 1400