پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 6 طبقه تجاری اسلامشهر 

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 8 طبقه مسکونی بتنی جنت اباد

   پروژه طراحی سازه 2 طبقه مسکونی با میراگر تدس در شهرستان کاشان - اردیبهشت 95

پیشنهادیه - استفاده از میراگرهای فلزی در ساختمان 5 طبقه اسکلت فلزی کاشان 

 

پایش سلامت سازه ای بر روی  پل فلزی در شهر اصفهان .