پایش سلامت سازه ای بر روی  پل فلزی در شهر اصفهان .

پایش سلامت سازه ای بر روی  پل بزرگمهر در شهر اصفهان .

پایش سلامت سازه ای بر روی  پل چمران در شهر اصفهان .

  طراحی پروژه مسکونی فلزی 5 طبقه در کرج

مدیریت طرح مقاوم سازی لرزه ای نیروگاه ها با همکاری بیش از 10 شرکت مهندسی مشاور