طراحی سازه و میراگرهای پروژه کوره احیای گل گهر سیرجان.

کارفرما : شرکت فناور معادن و فلزات MMTE