اجرای پروژه کنترل ارتعاشات پست انتقال نیروی کارخانه سیمان دورود با انجام تست های ارتعاشی در محل و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان کنترل پست.