پروژۀ ساختمان مسکونی سازمان برنامۀ شمالی - تهران

پروژۀ اداری - تجاری تبارک سنتر کشور عراق - شهر کوت

پایش سلامت دائمی پل شماره 6 استقلال - شهر اصفهان

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 6 طبقه تجاری اسلامشهر