پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 9 طبقه مسکونی بتنی سازمان برنامه شمالی

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 5 طبقه اداری-تجاری بتنی کوت عراق

پروژه طراحی و نصب میراگر سازه 16 طبقه اداری - تجاری بتنی ولیعصر

پروژه به مساحت حدودی 12500 متر مربع و در 14 طبقه بتنی با کاربری تجاری- اداری با میراگر طراحی شد تا پس از دریافت تاییدیه های لازم وارد مرحله ساخت و نصب میراگر شود.

 

 

شروع عملیات پایش سلامت دائمی پل شماره 6 استقلال  در شهر اصفهان