برگزاری سمینار آموزشی کنترل سازه ها در معاونت فنی عمرانی شهرداری شیراز در تاریخ 14 بهمن

 

شرکت پارت سازه ساینار با همکاری معاونت فنی عمرانی شهرداری شیراز روز چهارشنبه 14 بهمن ماه ، در این واحد محترم سیمناری حول محوریت موضوع پایش سلامت سازه ها و کنترل سازه ها برگزار نمود.