میراگر  پایش سلامت سازه 

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی کنترل سازه ها در استان چهارمحال