گواهی­نامه ثبت اختراع میراگر اصطکاکی سیلندری (قوه قضاییه)