نامه درخواست ثبت اختراع (از دانشگاه خواجه نصیر به قوه قضاییه)