تاییدیه اختراع میراگر اصطکاکی سیلندری (وزارت علوم)