برگزاری سمینار آموزشی کنترل سازه ها در معاونت فنی عمرانی شهرداری شیراز در تاریخ 14 بهمن

مانیتورینگ لرزه ای سدها- سد کارون 3 با حضور شرکت پارت سازه 

بازدید مشاور شهردار تهران - آقای دکتر حسینی- ازغرفه پارت سازه ساینار در دومین فن بازار شهرداری