تاییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای استفاده از میراگر اصطکاکی سیلندری در سازه­ها