مجوز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای میراگر تدس