مقاله منتشر شده شهرداری شیراز در خصوص سمینار "پایش سلامت سازه ها "برگزار شده توسط شرکت پارت سازه