کتابچه شرکت پارت سازه 

 

کتابچه میراگر تدس

 مجوز استفاده از میراگر تدس در سازه های جدید و مقاوم سازی سازه های موجود

 لوح تقدیر کارآفرین برتر (اخذ شده در سال 1392) وازرت صنعت

زیر مجموعه ها