لوح تقدیر کارآفرین برتر (اخذ شده در سال 1392) وازرت صنعت