آزمایش میراگر تدس  (TADAS Damper) در آزمایشگاه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در دی ماه 93 

 

 دانلود فیلم 1

 

 

دانلود فیلم 2