مزایای استفاده از سیستم های کنترل سازه ها و میراگر ها 

مفاهیم و کلیات کنترل سازه ها و میراگرها

مزایای استفاده از سیستم های پایش سلامت سازه ها

مفاهیم و کلیات پایش سلامت سازه ها

 مقاله میراگر تدس چاپ شده در مجله پیام ساختمان نظام مهندسی ، مجله رسمی سازمان مهندسی ساختمان استان تهران