شرح آزمایش میراگر تدس در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

شرح اثر باد بر روی سازه های بلند 

کلیاتی بر میراگر تدس

کلیات سیستم های جدایش از پی 

 

 

کلیات میراگر ویسکوالاستیک