مالکان پروژه ها یا تیم های نگهداری و ترمیم سازه ها نیازمند درک روشن و قابل اطمینانی از وضعیت سازه خود هستند خدمات پایش سلامت دوره ای پارت سازه شامل انجام آزمون های سریع بدون تخریب و دوره ای است که می تواند با دقت بسیار مطلوب شرایط پروژه ها و سلامت آن را بررسی نماید.

این فرآیند براساس شناسایی پارامترهای مودال سازه و مقایسه آنها با آزمون های قبلی صورت گرفته و یا پارامترهای مدل طراحی صورت می گیرد.

این سیستم می تواند بر روی کل سازه و یا تنها روی المان های از پیش تعریف شده سازه مانند کابل ها یا تاندون ها به کار گرفته شود.

دانستن نقاط آسیب یا ضعف سازه می تواند برای کارفرمایان جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت ترمیم سازه بسیار سودمند باشد.