در مواقعی که سازه ها نیازمند آنالیزهای پیچیده ای هستند خدمات پایش سلامت استاتیکی می تواند تکمیل کننده پایش سلامت دینامیکی باشند.

در مواردی که تیم های طراحی یا مقاوم سازی سازه ها نیازمند تعیین حدود نهایی بارگذاری روی سازه هستند این گونه آزمون ها می تواند نتایج بهینه را ارائه دهد.