یکی از نیازهای اساسی صاحبان پروژه های عمرانی تیم های مدیریت پروژه و نگهداری پروژه این است که اطلاعات قابل اعتمادی در مورد پروژه ی خود داشته باشند تا بتوانند تصمیم موثرتر و اقتصادی تری راجع به فرآیند نگهداری و ترمیم سازه و برنامه ریزی برا آن اتخاذ کننده این اقدام به تنهایی می تواند باعث کاهش چشمگیری در هزینه های نگهداری هر پروژه شود.

شهرداری ما و یا ادارات راه و مدیران پروژه های خاص مانند پل ها، تونل ها، سدها و برج های مخابراتی و... می توانند مشتریان این سیستم ها باشند.

تجهیزات پایش سلامت دایمی پارت سازه توانایی اندازه گیری کمیت های مختلفی مانند باد، دما رخدادهای لرزه ای ، حرکت زمین و... را دارد. این داده ها در پورتال ای با دسترسی آسان قابل مشاهده خواهند بود.

علاوه بر آن داده های بر خط  (on Line) بدست آمده از سیستم پایش سلامت دایمی می تواند آسیب های سازه ای را درصورت رخداد به صورت یک اخطار اعلام کند و گزارش آن را برای تیم های نگهداری پروژه ارسال کند. این اتفاق می تواند برای سازه های با کاربری خاص مانند پل ها نیروگاه ها و ... بسیار سودمند باشد