سیستم پایش سلامت پارت سازه می تواند علاوه بر شناسایی آسیب، محل آسیب را نیز شناسایی کند.

آسیبها در سازه ها معمولا با بازرسی های چشمی قابل مشاهده نیستند و یا دسترسی مستقیم بر آنها وجود ندارد.

راهکار پایش سلامت سازه علاوه بر شناسایی آسیب و محل آن، علل ایجاد آسیب و نحوه ترمیم آن را نیز در قالب یک گزارش کامل ارائه خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

پل فلزی اصفهان