شرح کارگاه هایی که شرکت پارت سازه موفق به برگزاری آنها شده است.

  

 

          
   

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر1

 

     

 

 

 

 

انجمن انبوه سازان 

 

 

 

 

 

 

شیراز

 

 

 

 

 

        

 

    
    سد کارون 3        

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر2

          کاشان

 

                                                                                                                  
برگزاری نمایشگاه و همایش کنترل سازه ها در استان چهارمحال کارگاه های آموزشی - اختصاصی نمایندگان شهرستان  

 

 

 

 

در صورت برگزاری کارگاه آموزشی ، از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.