شرکت پارت سازه افتخار دارد تمامی مراحل طراحی ، ساخت و نصب میراگر را به صورت بومی و زیر نظر متخصصان مجرب داخلی را به مرحله ظهور برساند. 

کلیه محصولات تولیدی و نهایی قابل اجرا در پروژه ها، مورد تایید هم زمان تیم کنترل کیفیت محصول در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی قرار خواهد گرفت.