شهرداری ها و ارگانهای دخیل در نگهداری پل ها اخیرا با مشکلاتی نظر سپری شدن عمر مفید سازه پل، آسیب های ناشی از فرسایش آب و هوایی  استفاده از وسایل نقلیه سنگین که از مفروضات طراحی سازه روبه رو هستند که تبدیل به یک نگرانی در این زمینه در حال حاضر شده است.

با فناوری پایش سلامت سازه ها می توان به این نگرانی ها پاسخ داده. این سیستم قابلیت ارائه برآورد از شرایط کلی سازه، محاسبه ظرفیت های بارگذاری و عمر باقی مانده از سازه را دارد.

سیستم پایش سلامت پل های پارت سازه مزایای زیادی نسبت به روش های سنتی و بازرسی های چشمی دارد که می توان به کاهش زمان مورد نیاز و غیرمخرب بودن آزمون ها جهت یافتن آسیب های قابل رویت یا حتی آسیب هایی که با بازرسی های چشمی قابل تشخیص نیستند، اشاره کرد.

علاوه بر این، سیستم با بکارگیری روش های خاص می تواند هزینه های نگهداری سازه را به حداقل رساند و روش های نگهداری بهینه را نیز جهت افزایش عمر مفید سازه ارایه دهد. 

شناخت دقیق نیاز کارفرمایان ما را قادر می سازد تا راهکارهای مناسب به جهت کاهش هزینه های نگهداری و ایجاد اطمینان خاطر از شرایط پروژه را برای کارفرما ایجاد کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود پروژه اول اینجا کلیک  نمایید.

برای دانلود پروژه دوم اینجا کلیک نمایید.