امروزه مسیرهای ریلی به عنوان یکی از موثرترین روش های حمل و نقل شناخته می شوند و نقش بسزایی در جابجایی ها دارند. قطارها در عین انتقال مسافران بین شهرها در انتقال تجهیزات صنعتی و مواد خام صنایع کاربرد فراوانی دارند.

پل های قدیمی راه آهن طبیعتا برای حمل بارهای سنگین امروزی طراحی نشده اند این مشکل را می توان با تکنولوژی پایش سلامت پل و نقاط حساس به تنش های ناشی از فرسایش های محیطی و بارگذاری های اضافی، مرتفع نمود. 

این سیستم قابلیت ارایه برآورد از موارد زیر را دارد:

- ارزیابی وضعیت موجود

- بهینه سازی هزینه های نگهداری

- ارزیابی عمر مفید

- کنترل و نظارت دائم

- ظرفیت حمل بار