با توجه به میزان خطر پذیری از سازه های نیروگاهی (اتمی، بادی و ...) کارفرمایان اینگونه پروژه ها نیازمند درک صحیح از شرایط واقعی سازه هستند.

سیستم پایش سلامت سازه (Part Mos) این امکان را فراهم میآورد که همواره اطلاعات جامعی راجع به سلامت سازه ها داشته باشیم و شناسایی به موقع آسیب، از گسترش آن و بروز آسیب های جدی جلوگیری کنیم.

تکنولوژی Part mos می تواند در موارد زیر در سازه های نیروگاهی کاربرد داشته باشد:

- برج های خنک کننده 

- توربین های بادی

- سیلوها و دودکش ها

- نیروگاه های تولید برق

- برج های انتقال نیرو

- ساختمان و سازه ها جانبی

دریافت مقاله  پایش سلامت سازه های صنعتی