سیستم های پایش سلامت می تواند اطلاعات بسیار مفیدی از شرایط ساختمان ، در اختیار شرکت های بیمه گذار قرار دهد. به این ترتیب که میزان ریسک بیمه گذار در شرایطی که اطلاعات خوبی از شرایط سلامت سازه دارد، بسیار کاهش می یابد و می تواند باعث بهبود سیاست های کلان آن شرکت شود.

 

خدمات پایش سلامت در زمینه نیازمندی های شرکت های بیمه ای را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- برآورد سریع از شرایط سلامت پروژه قبل از عقد قراردادهای بیمه ای با کارفرما

2- برآوردهای سریع از شرایط سلامت ساختمان بعد از یک رخداد ( زلزله ، باد ، طوفان و...)

3- برآوردهای دائمی از شرایط سلامت ساختمان در طول عمر مفید آن (که در اینصورت با تشخیص به موقع آسیب باعث جلوگیری از آسیب های جدی و تخریب های ملی گسترده شده و نهایتاً کاهش ریسک های بیمه گذار را به همراه خواهد داشت.)